Missie en Visie

Missie

Vanuit kleinschaligheid bieden we zorg aan cliënten. Bij wonen, logeren en dagbesteding creeren we een leefsituatie waarin een ieder zich veilig en thuis voelt en waarin alle cliënten uniek en gelijkwaardig zijn. Iedere cliënt heeft recht op respect, ontplooiing en persoonlijke aandacht. Dit betekent dat wij iedere cliënt respecteren, inspelen op de mogelijkheden van de cliënt en ondersteuning bieden waar hulp nodig is. Ko-bus streeft ernaar om de cliënten die bij Ko-bus in zorg zijn, met de beperkingen die zij hebben, voor te bereiden aan deelname in de maatschappij of deelgenoot te houden aan de maatschappij.

Ko-bus is een organisatie opgezet in 2006 volgens normen en waarden vanuit de Bijbel. Voor cliënten en hun familie en of begeleiders is het geen vereiste om deze grondslag te ondersteunen, maar vragen hiervoor wel respect.

Visie

Ko-bus staat voor kleinschalig en deskundig begeleiden, waarbij respect en ontwikkeling voorop staan. Door middel van een persoonlijk zorgplan in combinatie met persoonlijke doelen wordt de ontwikkeling in cognitieve, motorische en sociaal-emotionele zin gestimuleerd, zodat het maximale perspectief behaald wordt. Als uitgangspunt hebben we: datgene benadrukken wat een cliënt kan, hierdoor wordt het zelfvertrouwen van de cliënt vergroot waardoor de cliënt zich verder kan ontwikkelen. De thuissituatie wordt zodanig ontlast, dat het voor een groot aantal cliënten mogelijk blijft om thuis te kunnen blijven wonen, met of zonder ambulante begeleiding vanuit Ko-bus.