Over ons

Ko-bus streeft ernaar om op een zo professioneel mogelijke manier de cliënten te begeleiden, zonder uit het oog te verliezen dat het kind centraal staat.

Zakelijke informatie

Ko-bus B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 53006151 en is gevestigd aan de Ten Oeverstraat 3, 9489 TH Zeijerveen telefoonnummer 06 23 18 96 17.

In de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd om een professionele organisatie neer te zetten. Allereerst wordt er gewerkt met kundige en vakbekwame begeleiders. We hebben mensen in dienst met een opleiding SPH, PMT, SAW en Psychologie.

Naast goed geschoold personeel zijn we HKZ gecertificeerd, waarvoor we jaarlijks worden gekeurd. Bovendien hebben we een Raad van Commissarissen die toeziet op het beleid en de kwaliteit van Ko-Bus.

We hebben een cliëntenraad waarin (pleeg)ouders / verzorgers van cliënten hun kinderen vertegenwoordigen.

Leveringsvoorwaarden

Op alle zorg en ondersteuning die we leveren, is de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zoals vastgesteld door de VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon die samen Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017) ontwikkeld hebben, zie www.vgn.nl/media/download/index/mediaid/58c1708db0f7c.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Vanaf 2018 gaan wij werken met een interactieve cliënt tevredenheidsonderzoeken. Gedurende het jaar worden cliënten themagericht gevraagd naar hun tevredenheid. De uitkomsten kunnen snel vertaald worden in het leveren van betere zorg. Meer informatie hierover kan zowel via de mail als telefonisch verstrekt worden.

Mochten er klachten zijn kunnen mensen allereerst bij onszelf, maar vervolgens ook bij de klachtencommissie terecht. Meer informatie kun je vinden bij contact.

Privacybeleid

Vragen en antwoorden privacy beleid  

Ko-bus heeft persoonlijke gegevens nodig om goede zorg te kunnen geven. Hoe wij omgaan met die gegevens staat uitgebreid beschreven in ons Privacyreglement.pdf . Hieronder noemen we in het kort de belangrijkste punten.  

Wat is personeelsregistratie? 

Alle informatie die wij bewaren over een cliënt. Het gaat om: 

  • Persoonlijke informatie zoals naam, adres en leeftijd. 
  • Medische gegevens, zoals medicijnen. 
  • Financiële gegevens, zoals wie onze begeleiding betaalt. 
  • (Ortho)pedagogische gegevens, zoals de doelen van de cliënten, en hoe we samen aan die doelen werken.  

Waarom legt Ko-bus deze gegevens vast? 

  • Om cliënten goed te kunnen helpen. 
  • Te laten zien welke hulp we geven. Zowel aan de cliënt, hun ouders/verzorgers en aan instanties die controleren of wij het werk goed doen. 
  • Wij zijn wettelijk verplicht gegevens vast te leggen.

Kan een cliënt zien welke gegevens Ko-bus vastlegt? 

Ja, elke cliënt kan zijn of haar eigen gegevens bekijken. Dit kan door in te loggen in het client-registratiesysteem Zilliz waar wij mee werken.   

Wie mogen persoonsgegevens zien? 

Er is een verschil tussen zorggegevens en basisgegevens. De zorggegevens zijn voor de cliënt zelf en zijn/haar hulpverleners. Die worden nooit zonder toestemming aan anderen gegeven. Basisgegevens zijn ook voor andere organisaties zoals de gemeente of het zorgkantoor dat de zorg betaald. 

In de zorgovereenkomst tekent de cliënt of de ouders/verzorgers hiervoor.  

Deelt Ko-bus persoonsgegevens met andere instanties? 

Nee of alleen als de cliënt dat zelf wil. Bijvoorbeeld omdat een andere organisatie hem of haar ook zorg biedt. Uitzondering hierop is als er sprake is van een wettelijke verplichting of als de cliënt gevaar loopt.   

Hoelang bewaart Ko-bus persoonsgegevens? 

Als de begeleiding stopt, worden de gegevens nog 15 jaar bewaard.  

Verwijdert Ko-bus de persoonsgegevens als de cliënt daarom vraagt? 

Ja, behalve als er een goede of wettelijke reden is om de gegevens te bewaren. Om gegevens te verwijderen, stuurt de cliënt of ouders/verzorgers een mail naar info@ko-bus.net. Ook als gegevens niet (meer) kloppen, kan dit gemaild worden. 

Aanvullende info of links onder zakelijke informatie

Veranderingen in de zorg
Er verandert veel in de zorg. Hieronder staan handige links voor meer informatie over de veranderingen in de zorg en over clientondersteuning:

www.mee.nl
www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.regelhulp.nl
www.gesprekmetdegemeente.nl
www.hervorminglangdurigezorg.nl
www.invoorzorg.nl
www.zorgverandert.nl
www.aandachtvooriedereen.nl

www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg